Zakupy sprzętowe

Informacje ogólne

Zakupy sprzętu komputerowego oraz telefonów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 31.12.2020  r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów .

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) jednostki zamawiające sprzęt muszą do każdego zapotrzebowania załączyć analizę potrzeb. W związku z tym, proszę do każdego zapotrzebowania przesyłać specyfikację techniczną oraz analizę w pliku edytowalnym.

Procesy zakupowe realizowane są w dwojaki sposób:

  1. Sprzęt wg indywidualnej specyfikacji

DSI współpracuje z DZP w procesie zbierania zapotrzebowań z jednostek uniwersyteckich. Istotne jest dołączenie do wniosku specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu, przygotowanej samodzielnie lub z pomocą informatyka w jednostce (zgodnej z rekomendacjami MSWiA dot. Zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego). Wnioski przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca. Procedura przetargowa trwa około 4-5 miesięcy.

  1. Sukcesywna zakupy standardowego sprzętu komputerowego

Sukcesywne dostawy mają na celu usprawnienie zakupów realizowanych w ramach umowy a przy okazji ujednolicić sprzęt używany w uczelni. Standardy oferowanego sprzętu obowiązują administrację centralną UW, ale inne jednostki mogą korzystać z tej formy zakupu. Zamówienia na sprzęt komputerowy są wykonywane w ramach umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w procedurze unijnej. Wartość zamówienia oszacowana jest na podstawie dotychczasowych zakupów sprzętu komputerowego oraz aktualnej oferty rynkowej.

Zakupy dotyczą kilku wybranych modeli komputerów oraz urządzeń drukujących spełniających wymagania dla typowej pracy biurowej. Konsultantem technicznym w tym zakresie jest Zespół Serwisowy DSI, ustala on rodzaj standardowego sprzętu komputerowego wykorzystywanego w administracji UW.

3. Sukcesywne zakupy telefonów komórkowych

Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych realizowane w ramach umowy w celu ujednolicenia sprzętowego na Uczelni. Realizacja zapotrzebowań na telefony odbywa się analogicznie jak na sprzęt komputerowy.

Realizacja zapotrzebowania trwa około miesiąca.

DSI nie realizuje zakupów sprzętu audiowizualnego (rzutników, projektorów, itp.)

Stacjonarny sprzęt komputerowy objęty jest zerową stawką VAT zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., art. 83 ust.1 pkt 26)