Elektroniczna Legitymacja Pracownicza [ELP]

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP)  zapewnia dostęp do obiektów sportowych Uczelni i Ogrodu Botanicznego. Tradycyjne „papierowe” legitymacje pracownicze są wydawane równolegle przez BSP.

Dodatkowe funkcjonalności ELP:

 • ELP jako karta biblioteczna – eliminuje konieczność wyrabiania pracownikom dodatkowej karty do wypożyczania zbiorów bibliotecznych, tym samym zmniejsza obciążenie pracą biblioteki oraz ponoszone koszty.
 • ELP jako karta miejska – podobnie jak legitymacja studencka, ELP może służyć jako karta miejska ZTM i karta parkingowa.

W przyszłości zastosowanie ELP będzie możliwe także w innych systemach

 • ELP jako karta dostępu do pomieszczeń na UW – dzięki temu rozwiązaniu będzie umożliwiony dostęp do pomieszczeń biurowych z kontrolą dostępu dla osób uprawnionych.
 • ELP jako karta do urządzeń kopiujących na UW – dodatkowo elektroniczna legitymacja będzie umożliwiać dostęp do urządzeń kopiujących znajdujących się w korytarzach Uczelni.

UWAGA!  ELP nie zastępuje „papierowej” Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego, która uprawnia do wykupu zniżek na przejazdy kolejowe (zgodnie z zasadami narzuconymi Uczelni). Legitymacje te wydaje BSP. Nauczyciele akademiccy mogą korzystać z obu legitymacji. Elektroniczna Legitymacja Pracownicza wydawana jest na okres 4 lat lub krótszy, w zależności od zatrudnienia pracownika.

Ogólne zasady wydawania ELP:

 1.  Warunkiem wydania ELP są kompletne dane o pracowniku w systemie USOS:
  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • tytuł naukowy
  • zdjęcie o wymiarach 236×295 pikseli
  • termin zatrudnienia
  • Uwaga! USOS nie pozwoli zlecić wydruku ELP, w przypadku braku kompletu danych!
 2. Wydanie ELP zleca jednostka zatrudniająca pracownika poprzez system USOSadm. Pracownicy administracji centralnej zlecają wydanie ELP mailowo. Aby zlecić wydruk ELP, trzeba wystąpić o odpowiednie uprawnienia: formularz nadania uprawnień. Uwaga! USOS nie pozwoli zlecić wydruku ELP, w przypadku braku kompletu danych!
 3. ELP są drukowane na kartach chipowych (stykowych i bezstykowych) takich samych jak inne legitymacje.

Koszt wydruku ELP ponosi jednostka, która je zleciła.

Wzór Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej:

Informacje dodatkowe:

Postępowanie w sytuacji uszkodzenia lub utraty ELP z zakodowanym na niej biletem komunikacji miejskiej:

 • W przypadku utraty ELP lub braku możliwości odczytania zakodowanego na nim biletu ZTM, należy udać się do jednostki która uprzednio zlecała wydruk tej legitymacji.
 • W/w jednostka wydaje pracownikowi zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na UW, zawierające numer kodu kreskowego utraconej/uszkodzonej legitymacji oraz zleca Uczelnianemu Centrum Personalizacji wydruk duplikatu.
 • Z otrzymanym zaświadczeniem lub nową ELP należy udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM celem przekodowania niewykorzystanej części biletu ze starej karty na nową legitymację.